O Związku
Władze Związku
Władze Związku
Pliki do pobrania
Kontakt

    

     .:: Czym się zajmuje KZLiS ?

 

     .:: Cele naszego Związku

 

     .:: Ważniejsze wydarzenia

 

     .:: Przykazania spółdzielcy

 

     .:: Dostęp do informacji publicznej

 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA:


KRAJOWY ZWIĄZEK LOKATORÓW i SPÓŁDZIELCÓW powstał na bazie niezadowolenia, które powstało w spółdzielczości mieszkaniowej po wejściu w życie ustawy: "O pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych..." z dnia 30 listopada 1995 roku. Rejestracja Stowarzyszenia jako organizacji ogólnopolskiej odbyła się 17 lutego 1997 r. w Sądzie Wojewódzkim w Koninie. Widząc niechęć ówczesnych władz do wprowadzenia zmian w w/w ustawie Stowarzyszenie rozpoczęło szeroką kampanię informacyjną i próbując w ten sposób uświadomić rządzącym represyjne skutki tej ustawy oraz nieaktualność Prawa Spółdzielczego. Także poprzez wielkie demonstracje i protesty zorganizowane przez KZLiS w całej Polsce w latach 1996-1999 doszło do scalenia rozbitego ruchu spółdzielców mieszkaniowych w jedną i mobilna organizację ogólnopolską. Do dzisiaj KZLiS pozostaje jedyną niezależną, silną i ogólnopolską organizacją aktywnych spółdzielców mieszkaniowych w Polsce. Na drugim Zjeździe w 1999r. poszerzono działania KZLiS gdzie w uchwale programowej postanowiono skierować główną strategię na zmianę Prawa Spółdzielczego /wyłączenie z tej ustawy przepisów dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej/, oraz uchwalenie ustawy normującej działania spółdzielni mieszkaniowych dostosowując je do nowego systemu politycznego. Celem wytyczonym w uchwale programowej stało się uwłaszczenie członków spółdzielni mieszkaniowych oraz najemców mieszkań komunalnych. Wspólnoty mieszkaniowe i małe kilkudomowe spółdzielnie zostały określone jako nowy model docelowy polskiego zreformowanego mieszkalnictwa w perspektywie działań KZLiS. Postanowiono także poszerzyć swoje oddziaływanie na TBS-y, Wspólnoty mieszkaniowe i najemców lokali komunalnych. Działania Stowarzyszenia zmierzają do wyzwolenia w spółdzielcach wiary w potrzebę dokonywania zmian w przepisach, które mają służyć spółdzielcom a nie działać na ich niekorzyść. Związek liczy ponad 50 oddziałów w całym kraju gdzie zrzesza kilkanaście tys. członków oraz licznych sympatyków. Cała działalność odbywa się bez żadnych dotacji - podstawą bytu są składki i środki własne członków.

 


STOWARZYSZENIE MA NA CELU: - uświadamiać członków spółdzielni o prawach jakie posiadają oraz umocowanie i upodmiotowienie jako pełnoprawnych właścicieli, - bronić interesów spółdzielców w sporach na linii Zarząd Spółdzielni - spółdzielca, - doprowadzić do zmiany prawa, które dyskryminuje spółdzielcę jako właściciela majątku spółdzielczego, - doprowadzić do zmiany Prawa spółdzielczego oraz zmiany przepisów dotyczących zasad spłaty kredytów mieszkaniowych, - reprezentowanie i występowanie w obronie praw, godności i interesów członków spółdzielni wobec władz spółdzielni, administracji państwowej i samorządowej, - występowanie z inicjatywą w wyborach samorządowych i do organów struktur spółdzielczych, - doprowadzenie do zmiany prawa spółdzielczego w kwestii ograniczenia podporządkowania spółdzielni i spółdzielców w struktury centralne, - czynnie wspierać ideę uwłaszczenia spółdzielców mieszkaniowych, - organizowanie życia kulturalnego i sportowego, - upowszechnianie praw spółdzielców jako podatników w uchwale budżetu gmin.

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W KZLIS - organizacja manifestacji przeciw ustawie kredytowej - KONIN - kwiecień '96; ponad 3 tyś. uczestników - I Ogólnopolska Manifestacja Spółdzielców Mieszkaniowych - WARSZAWA - marzec '97; 5 tyś. uczestników - Zjazd Założycielski KZLiS - 1997 r. - II manifestacja ulicami Warszawy pod Krajową Radę Spółdzielczą - IX '97; 2 tyś. uczestników - zorganizowanie I Konferencji Spółdzielców Mieszkaniowych - KONIN- X '97; wzięło w niej udział kilkuset delegatów z całej Polski - zorganizowanie jednoczesnych pikiet i manifestacji w Poznaniu, Lubinie, Koninie, Gorzowie Wlkp. - maj 1997 - doprowadzenie do powołania zespołu parlamentarnego d/s spółdzielczości mieszkaniowej - styczeń 1998 rok - udział w obradach komisji sejmowej rozpatrującej projekty ustaw spółdzielczych i mieszkaniowych - II Zjazd Delegatów KZLiS, - czerwiec 1998 r. - Zjazd zwołany w celu wprowadzenia zmian w Statucie oraz uzupełnienia składu Zarządu Głównego a także przyjęcia nowej uchwały programowej - zorganizowanie tygodnia protestów spółdzielców mieszkaniowych od 15.06.1998r. do 21.06.1998r. na terenie 10 województw - zebranie 100.000 podpisów pod projektem nowelizacji ustawy kredytowej, ustawy o powszechnym uwłaszczeniu oraz nowelizacji prawa spółdzielczego i złożenie ich na ręce Marszałka Sejmu w dniu 19 listopada 1998 roku - przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o kredytach mieszkaniowych /dotyczy kredytów pobranych przed 1992 r/ oraz przekazanie w Sejmie Marszałkowi M. Płażyńskiemu - organizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Spółdzielców Mieszkaniowych w kwietniu 1998 roku, uczestniczyło kilkuset spółdzielców z całej Polski - III Ogólnopolska Manifestacja Spółdzielców w Warszawie - 24 czerwca 1999r. - brało w niej udział ponad 1500 spółdzielców z Polski - ogólnopolska konferencja działaczy KZLIS w Licheniu /k. KONINA - 03.09.1999r. Konferencja poświęcona była sprawom integracji i ocenie stanu prawa, które powinno być zmienione - od początku września - 16 grudnia 1999r. udział w pracach Sejmu nad nowelizacją ustawy o kredytach mieszkaniowych, olbrzymia akcja KZLIS w kwestii przyjęcia naszego wariantu w obliczaniu normatywu - zakończona pełnym sukcesem - maj - czerwiec 2000 - nacisk na Parlament w postaci wysyłania listów i petycji ze wszystkich oddziałów KZLIS żądających uchwalenia Ustawy Uwłaszczeniowej - III Zjazd Delegatów - /Sprawozdawczo Wyborczy/ KZLiS - maj 2001 r. Wybór nowych władz. Uzupełnienie programu. Prezesem ponownie wybrano Andrzeja Krzyżańskiego. Wybrano nowy 30 osobowy Zarząd Główny i Krajową Komisje Rewizyjną. W Zarządzie znalazło się wielu nowych działaczy z Warszawy, Olsztyna i Poznania. - Posiedzenie wybranego na III Zjeździe Zarządu Głównego. Obrady odbywają się w sierpniu 2001 r. w Poznaniu. Wybór czł. Prezydium. Na funkcje Wiceprezesów wybrano kol. Annę Borucką-Cieślewicz z Poznania oraz kol. Zbigniewa Bitnera z Murowanej Gośliny. Na Sekretarza wybrano Wojciecha Jakubowskiego, a na funkcje Skarbnika Pawła Bielskiego. - w ciągu roku 2002 Zarząd Główny odbył kilka ważnych posiedzeń. Obradował także także na sesjach wyjazdowych. Zajmował się wypracowaniem sposobu nad niedopuszczeniem do zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd przyjął projekty nowelizacji innych ustaw dotyczących spółdzielców mieszkaniowych oraz mieszkań komunalnych. Złożyliśmy Klubom Parlamentarnym projekty zmian w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie Prawo Spółdzielcze, oraz najmie lokali i ochronie lokatorów. W ciągu całego 2002 r. Zarząd wpisał w rejestr nowe Oddziały Terenowe. - również w ciągu 2003 r. Zarząd Główny podczas kolejnych posiedzeń zgodził się na wpisanie w rejestr kilku Oddziałów Terenowych. Dalsze, zgłoszone w drugiej połowie roku czekają na posiedzenie Zarządu Głównego, które zostało zaplanowane na koniec października. Podczas tego roku głównym problemem jest dalsza obrona korzystnych dla spółdzielców zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jest to niezmiernie trudne bowiem już 15 stycznia Parlament uchwalił bardzo niekorzystne dla spółdzielców zmiany w tej ustawie. Sejm zdominowany przez SLD w sposób oczywisty uległ Krajowej Rady Spółdzielczej i Związkowi Rewizyjnemu RP. - pomysłodawcom tych zmian. W tej sytuacji KZLiS, opracował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek został złożony za pośrednictwem uprawnionego podmiotu w marcu 2003 r. Od dnia złożenia wniosku minęło już wiele miesięcy, nadal czekamy na jego rozpatrzenie. Prawdopodobnie rozprawa w Trybunale odbędzie się w październiku br. Problemem, który stwarza mnóstwo trudności także na skuteczną działalność związku jest niespotykana dotychczas obojętność ze strony zdecydowanej większości Parlamentarzystów wobec proponowanej przez nas oferty współpracy. Tak złej atmosfery /dotyczy to także Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast/ nie mieliśmy okazji w przeszłości zaznać tak ze strony Parlamentu jak i Rządu. Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców prowadzi działania na rzecz wyłonienia skutecznej reprezentacji politycznej, która będzie miała w przyszłym Parlamencie możliwość dogłębnego i rzeczywistego zreformowania polskiej spółdzielczości mieszkaniowej. Już w połowie kadencji możemy powiedzieć, że skład tego parlamentu jest przekreślony. Zapisał się dla członków spółdzielni mieszkaniowych jako nieskuteczny i szkodliwy, a wielu sprawach nawet destrukcyjny. Parlament ten, usankcjonował komunistyczny model zarządzania. W swojej pracy oparł się na ekspertyzach, radach i projektach świadczonych przez najwierniejszych i oportunistycznych w stosunku do zmian "Prezesów". Wszyscy nasi działacze i członkowie prowadzą rejestr zachowań Parlamentarzystów tej kadencji. Zachowania te są w większości antyspołeczne i wrogie polskiej rodzinie.

 

PRZYKAZANIA SPÓŁDZIELCY

 

1. Chodź na walne zgromadzenia, udzielaj się i głosuj. Masz bierne i czynne prawo wyborcze - możesz wybierać członków rady i zarządu oraz sam być wybrany.

 

2. Jeśli należysz do dużej spółdzielni, bierz udział w spotkaniach swojej grupy członkowskiej. Tam wybierasz reprezentantów na zebranie przedstawicieli.

 

3. Nie omijaj zebrań przedstawicieli. Nie możesz wprawdzie głosować w trakcie np. wyborów do rady nadzorczej, ale możesz zabierać głos i pytać, o co zechcesz.

 

4. Do rady nadzorczej wybieraj ludzi, których znasz i masz do nich zaufanie. Do rady wybrać można tylko członków spółdzielni!

 

5. Walcz o wzmocnienie w statucie pozycji rady nadzorczej. To Rada, a nie Zarząd, powinna: - uchwalać regulaminy dotyczące czynszów, inwestycji i rozliczania kosztów, jakie spółdzielnia ponosi lub będzie ponosić (m.in. kosztów budowy lokali, gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dzięki temu będziecie mieli większą kontrolę nad tym, jak zarząd wydaje wasze pieniądze. UWAGA! Pozostałe regulaminy rada nadzorcza powinna zatwierdzać. - kontrolować wszystkie zamówienia składane przez spółdzielnię na materiały budowlane, sprzęt, pielęgnację zieleni, budowę placów zabaw itp. W statucie ma być zapis, że będą przeprowadzane w drodze przetargu. - decydować o zawarciu przez zarząd umów o dużej wartości, np. powyżej 20 tyś. zł. - decydować kogo zatrudnia spółdzielnia. Każdy nowy etat to obciążenie finansowe.

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Zasady dostępu do informacji publicznej 1 stycznia weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1). Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do: - uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, - wglądu do dokumentów urzędowych, - dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo to przysługuje każdej osobie (art.2 ust.1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art.2 ust.2).

 

Informacje podlegające udostępnianiu Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o: - organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach; - zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach; - polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych; - danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa; - majątku publicznym. Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad. Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).

 

Formy udostępniania informacji Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez: - ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, - udostępnianie na wniosek zainteresowanego, - wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

 

Udostępnianie informacji na wniosek Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występuj±ca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).

 

Odpowiedzialność karna Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.

   
stat4u